Faaliyet Alanlarımız

11Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suçları tanımlayan, suçluların cezalandırılmasını düzenleyen ve suç önleme amacı güden hukuki kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Türkiye'de ceza hukuku, Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere diğer yasal düzenlemelerle belirlenir.
11Aile Hukuku

AİLE HUKUKU

Aile hukuku, evlilik, boşanma, nafaka, velayet, miras, evlat edinme gibi aile ilişkileriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Aile hukuku, aile birliğinin kurulması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgilenir.
11

SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigorta şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, sigorta ilişkilerinin düzenlenmesi, sigorta sözleşmelerinin yapılması, sigorta şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi ve sigorta tazminatlarının uygulanması gibi konuları kapsar.
11

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, bilgi teknolojileri ve internet kullanımıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bilişim hukuku, dijital ortamda gerçekleşen olaylar, elektronik iletişim, veri güvenliği, siber suçlar, telif hakları, veri koruma, internet ticareti ve diğer bilişim teknolojileriyle ilgili konuları kapsar.
11Borçlar Hukuku

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki hukuki ilişkilerde borç ve alacak ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukuku, bir kişinin başka bir kişiye karşı yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini düzenleyen hükümleri içerir.
11Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, edinimi, devri, kullanımı ve diğer mülkiyet ilişkileriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, gayrimenkulün (arazi, bina, arsa vb.) mülkiyetinin korunması, kullanımı, devri ve diğer hukuki ilişkilerin düzenlenmesini amaçlar.
11İcra-İflas Hukuku

İCRA-İFLAS Hukuku

İcra-iflas hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etme ve borçlu olan kişilerin iflas durumunda mal varlığının tasfiyesini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İcra hukuku, alacaklının borçludan alacağını tahsil etmesi için icra yoluyla yapılması gereken işlemleri belirlerken, iflas hukuku ise borçlunun iflas etmesi durumunda malvarlığının nasıl tasfiye edileceğini düzenler.
11İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, devletin ve diğer kamu kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, idari işlemler, idari davalar ve idari sorumluluk gibi konuları içeren bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, devletin kamu gücünü kullandığı ve vatandaşlarla olan ilişkilerini düzenlediği alandır.
11İş Hukuku

İŞ HUKUKU

İş hukuku, çalışma ilişkilerini düzenleyen, işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işçi ve işverenin karşılıklı haklarını korumayı amaçlar ve iş ilişkilerinde adil ve dengeli bir yaklaşımı sağlar.
11Kamulaştırma

KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma, devletin veya kamu kurumlarının kamu yararı amacıyla özel mülkiyetteki taşınmaz veya taşınır varlıkları hukuken el koyması ve kamusal amaçlar için kullanmasıdır. Kamulaştırma, genellikle altyapı projeleri, yol yapımı, kamu hizmetleri gibi kamu yararını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla uygulanır.
11

KİRA Hukuku

Kira hukuku, taşınmaz malların kiralanmasıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Kira hukuku, kiracı ve kiralayan arasındaki ilişkileri düzenlerken, kiralamaya ilişkin hak ve yükümlülükleri belirler.
11

MARKA VE PATENT Hukuku

Marka ve patent hukuku, marka ve patent sahiplerinin fikri mülkiyet haklarını koruyan ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. Marka hukuku, marka sahiplerinin markalarını korumasını ve kullanmasını sağlarken, patent hukuku ise patent sahiplerinin buluşlarını korumasını ve kullanmasını sağlar.
11

MİRAS Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde mal varlığının nasıl paylaşılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Miras hukuku, ölen kişinin malvarlığının halefler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlar.
11Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER Hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, işleyişi, yönetimi ve sona ermesiyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, ticaret hukuku kapsamında yer alır ve şirketlerin faaliyetlerini yasal çerçevede yürütebilmesini sağlar.
11

TİCARET Hukuku

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerin düzenlenmesi, ticari işlemlerin yapılması, ticari ilişkilerin yönetilmesi ve ticari davaların çözümü ile ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, ticaret hayatını düzenleyen yasal kuralları ve ticaret ile ilgili hukuki ilişkileri kapsar.
11

TÜKETİCİ Hukuku

Tüketici hukuku, tüketicilerin haklarını korumak amacıyla oluşturulmuş hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Tüketici hukuku, tüketici ile satıcı veya hizmet sağlayıcı arasındaki ilişkileri düzenler ve tüketicilerin adil ve güvenli bir ticaret ortamında haklarını kullanmasını sağlar.
11Vergi Hukuku

VERGİ Hukuku

Vergi hukuku, vergi sistemi ve vergi mevzuatıyla ilgili düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, devletin kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla gelir sağlamak üzere bireyler ve kurumlar üzerindeki vergi yükümlülüklerini düzenler.