Ticaret Hukuku

11

Ticaret hukuku, ticari işlemleri ve ticaret faaliyetlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, taraflar arasındaki ticari ilişkilerin kurallarını belirler, ticari sözleşmelerin geçerliliğini düzenler ve ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlar.

Türkiye’de ticaret hukuku, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulanır. TTK, ticaretin tanımını, ticaret şirketlerini, ticaret sicilini, ticaret defterlerini, tacirleri, ticari sözleşmeleri, ticari belgeleri ve diğer ticaret hukuku konularını düzenler.

Ticaret hukuku, ticari işlemleri kapsar. Ticari işlemler, mal veya hizmet alım satımı, ticari ortaklık kurma, ticari krediler, uluslararası ticaret, taşımacılık işlemleri, sigorta sözleşmeleri ve benzeri ticari faaliyetleri içerir. Ticari işlemlerde, taraflar arasında ticari kurallar ve ticaret hukuku kuralları geçerlidir.

Ticaret hukuku, ticari sözleşmelerin geçerliliğini, şekil şartlarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Ticari sözleşmelerde, tarafların irade beyanlarına dayanarak mal veya hizmet alım satımı, dağıtım anlaşmaları, franchising, lisans sözleşmeleri gibi konularda anlaşmalar yapılır. Ticaret hukuku, ticari sözleşmelerin uygun şekilde yapılmasını ve sözleşme ihlalleri durumunda tarafların haklarını korur.

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin kuruluşunu, organizasyonunu ve yönetimini düzenler. Ticaret şirketleri, ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurulur ve ticaret siciline kaydedilir. Ticaret hukuku, ticaret şirketlerinin sermaye yapısını, yönetim organlarını, kar dağıtımını, genel kurul toplantılarını ve diğer yönetim konularını düzenler.

Ticaret hukuku, ticaret defterlerinin tutulmasını, finansal raporlama gerekliliklerini ve şirketlerin mali yükümlülüklerini düzenler. Aynı zamanda, ticari faaliyetlerde rekabetin korunması, tüketicilerin korunması, fikri mülkiyet haklarının korunması ve diğer ticaret hukuku konularında da düzenlemeler içerir.

Türkiye’de ticaret hukuku, ticari faaliyetleri düzenlemek, ticari ilişkileri güvence altına almak ve ticaretin adil ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulanır. Ticaret hukuku, ticari aktörlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirlerken, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve iş dünyasının gelişimini teşvik etmeyi amaçlar.